Rolnictwo ekologiczne

Interwencje rolnictwo ekologiczne są kontynuacją wsparcia z działania Rolnictwo ekologiczne z PROW 2014-2020, czyli wsparcia do powierzchni różnych grup upraw rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych podstawowych, jagodowych, sadowniczych ekstensywnych, paszowych oraz trwałych użytków zielonych (TUZ), prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego w okresie i po konwersji.

 

Płatności ekologiczne przyznaje się rolnikowi jeżeli:

 1. realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, na użytkach rolnych, na których prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023, poz. 1235 t.j.);
 2. spełnia warunki przyznania płatności ekologicznych w ramach określonych pakietów wymienionych w rozporządzeniu ekologicznym.

 

W ramach interwencji beneficjent może realizować 10 pakietów: 

Pakiet 1. Uprawy rolnicze, 

Pakiet 2. Uprawy warzywne, 

Pakiet 3. Uprawy zielarskie, 

Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze, 

Pakiet 5. Uprawy jagodowe, 

Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze, 

Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, 

Pakiet 8. Trwałe użytki zielone, 

Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, 

Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą. 

 

Producent rolny może podejmować cztery zobowiązania ekologiczne: 

 1. zobowiązanie na gruntach ornych – uprawy rolnicze, warzywne, zielarskie, jagodowe, paszowe na GO, 
 2. zobowiązanie w ramach upraw sadowniczych – podstawowe uprawy sadownicze, ekstensywne uprawy sadownicze, 
 3. zobowiązanie na trwałych użytkach zielonych, 
 4. zobowiązanie obejmujące małe gospodarstwa.

Nowe rozwiązania to m.in: 

 1. Płatność dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi (dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha użytków rolnych). To płatność w jednakowej wysokości do każdego ha UR zadeklarowanego do płatności ekologicznych, niezależnie od rodzaju uprawy. Szacowana stawka płatności – 1 640 zł/ha. 
 2. Dodatkowe wsparcie dla gospodarstw ze zrównoważoną produkcją roślinną i zwierzęcą. Wymagana obsada zwierząt wynosi od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie – dodatkowa szacowana płatność do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej – 573 zł/ha. 

W latach 2023-2024 rolnicy będą równolegle realizowali zobowiązania ekologiczne w ramach działania Rolnictwo ekologiczne, zgodnie z PROW 2014-2020 oraz w ramach planowanej interwencji Rolnictwo ekologiczne z Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027. 

 

     

 

Łączenie z ekoschematami 

Do powierzchni, do których przysługują płatności ekologiczne będzie można ubiegać się także o płatności w ramach: 

- Ekoschematu – Rolnictwo węglowe i zarządzania składnikami odżywczymi 

Praktyki: 

 1. Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe (z wyłączeniem gruntów z uprawami na tzw. nawóz zielony w danym roku), 
 2. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, 
 3. Zróżnicowana struktura upraw, 
 4. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji, 
 5. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, 
 6. Wymieszanie słomy z glebą, 
 7. Ekoschematu – Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych. Realizacja działania Rolnictwo ekologiczne jest warunkiem przyznania płatności w ramach tego ekoschematu. 

 

Do powierzchni, do których przysługują płatności ekologiczne nie będzie można ubiegać się o płatności w ramach:

- Ekoschematu – Rolnictwo węglowe i zarządzania składnikami odżywczymi.

Praktyki: 

 1. Ekstensywne użytkowanie TUZ, 
 2. Uprawa uproszczona, 

- Ekoschematu – Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji, 

- Ekoschematu – Biologiczna ochrona upraw. 

 

Rolnik realizujący zobowiązanie w ramach działania Rolnictwo ekologiczne będzie mógł realizować w gospodarstwie także interwencję Rolnictwo ekologiczne PS WPR, lecz na innych powierzchniach.

 

Płatności ekologiczne podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności. W 2024 roku w ramach pakietu 1-9 stosowana będzie następująca degresywność:

 1. 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 2. 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 3. 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Dodatkowo, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą płatność za ten pakiet podlega degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności w ramach wszystkich realizowanych pakietów 1-9. W 2024 roku w ramach pakietu 10 stosowana będzie następująca degresywność:

 1. 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 2. 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 3. 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

 

Ile możesz zyskać mając 40 ha pszenicy ozimej w pakiecie rolniczym w okresie konwersji?

-> Możesz otrzymać dodatkowo 67 880 zł. Jednak jeśli w Twoim gospodarstwie jest odpowiednia obsada zwierząt możesz otrzymać również 22 920 zł premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą. W tym przypadku łączna kwota dopłat ekologicznych wynosi 90 800 zł.