10.06.2019

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Z programu skorzystać mogą posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
 Okres kwalifikowalności kosztów obejmie okres od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
 Dofinansowanie wapnowania dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone raz na cztery lata.
 Wymagane będzie posiadanie badań odczynu gleby, które należy wykonać raz na 4 lata, a jedną próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 Okręgowa Stacja Chemiczno–Rolnicza (OSCh-R) wyda opinię (zalecenie) nawozowe. 
 Kwota dofinansowania zależeć będzie od wielkości gospodarstwa:
- do 25 ha użytków rolnych - dofinansowanie do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) 
- od 25 ha do 50 ha użytków rolnych - do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) 
- od 50 ha do 75 ha użytków rolnych - do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO)

 Faktura za zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący musi zawierać informacje:
👉 o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego (odpowiadającego typom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia (Dz. U Nr 183, poz. 1229), lub środków wapnujących (dopłata przysługuje tylko do środków wapnujących o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów)
👉 zawartości CaO lub CaO+MgO.
Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie wapna nawozowego: wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%

‼️ Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną 
w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, o czym będziemy informować‼️