29.02.2024

Nabór wniosków do 15 marca - Szkody powstałe w wyniku suszy

 

Od 29 lutego do 15 marca producenci rolni, których szkody w uprawach spowodowane były wystąpieniem w 2023 roku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do gruntów, na których niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

 

Stawki pomocy:

➡️ 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków,

➡️ 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków,

➡️ 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków,

➡️ 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

 

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

 

Kwota pomocy dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych – będzie podlegała pomniejszeniu o 50%