22.07.2021

Ważne zmiany w Modernizacji gospodarstw rolnych

WAŻNE INFO❌
 
▶UWAGA! Od tego roku dla naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych od 2021 r. w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” konieczne jest udokumentowanie przez Beneficjentów wykonania zakresu rzeczowego operacji obejmującego roboty budowlane w oparciu o umowę zawartą z wykonawcą tych robót.🤓🧐
 
▶ARiMR honorowała będzie wyłącznie umowy zawarte z wykonawcą w formie pisemnej lub elektronicznej, w której wykonawca zobowiąże się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Beneficjent zobowiąże się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
 
▶ W przypadku nieprzedstawienia, na etapie rozliczenia inwestycji, zawartej z wykonawcą robót budowlanych umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, koszty kwalifikowalne operacji, które powinny być objęte taką umową, będą podlegały refundacji w wysokości pomniejszonej o 25%.
 
▶ Jesteś zainteresowany Modernizacją❓ Zadzwoń ☎ 510 140 369 i sprawdź czy się kwalifikujesz i co możesz zakupić🤑