Posiadamy uprawnienia eksperta przyrodniczego PROW 2014-2020 - nr uprawnień 408/2010/EP

Wykonujemy ekspertyzy botaniczne i ornitologiczne dla rolników na potrzeby spełnienia wymogów programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. Dopłaty z tego programu są jedną z korzyści finansowych jakie mogą być uzyskiwane przez rolników, przy tradycyjnym, zgodnym z zasadami ochrony przyrody użytkowaniu łąk i pastwisk.

Ekspertyza przyrodnicza jest podstawą do uzyskania przez rolnika płatności w ramach pakietów przyrodniczych Cenne Siedliska i Zagrożone Gatunki Ptaków w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” w ramach PROW 2014-2020.

Koszty poniesione na opłacenie usługi eksperta botanika, są zwracane w znacznej części rolnikowi wraz z pierwszą transzą płatności programowych z ARiMR:

Koszty transakcyjne

Wysokość maksymalnej kwoty przeznaczonej ma refundację kosztów transakcyjnych

Koszty sporządzenia dokumentacji przyrodniczej dla siedliska o powierzchni

do 1 ha

500 zł

powyżej 1 ha do 5 ha

1000 zł

powyżej 5 ha do 20 ha

2000 zł

powyżej 20 ha do 50 ha

3000 zł

powyżej 50 ha

4000 zł

Dzięki wykonanej ekspertyzie w 1 roku otrzymują Państwo płatności przez 5 lat!

 

Ekspertyzy przyrodnicze botaniczne

Dopłaty związane z  siedliskami przyrodniczymi wynoszą od 600 do 1300 zł/ha, a ich wysokość jest uzależniona od klasyfikacji użytków zielonych, tj. typu siedliska - dokonanej przez eksperta przyrodniczego.

Botanik stwierdza możliwość występowania na użytkach zielonych rolnika jednego lub kilku z  siedlisk przyrodniczych na podstawie występujących na nim gatunków wskaźnikowych. Następnie kwalifikuje obszar do odpowiedniego pakietu i sporządza dokumentację przyrodniczą.

Ekspertyzy przyrodnicze ornitologiczne

Wysokość dopłat związanych z  występowaniem ptaków wynosi od 642 do 1199 zł/ha, i  jest uzależniona od stwierdzonego w ekspertyzie przyrodniczej gatunku ptaka który zamieszkuje dane siedlisko, dokonanej przez eksperta przyrodniczego. Ważną kwestią w tym przypadku jest położenie gruntów – muszą one znajdować się na obszarach objętych Naturą 2000.

Wyżej wymienione płatności przysługują do łąk i pastwisk, na których występują gatunki ptaków zmniejszających w ostatnim czasie swą liczebność w skali Europy. Stwierdzenie przez specjalistę ornitologa gniazdowania na działce lub w jej pobliżu jednego z gatunków objętych wsparciem, kwalifikuje od 5 do nawet 20 ha terenu do objęcia płatnościami programu rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Co należy zrobić, aby przystąpić do programu?