22.02.2021

Konkurs! Zgarnij 1000 zł i rabaty na nasze usługi!

Na naszym profilu na Facebooku organizujemy konkurs!

Zachęcamy do wzięcia udziału. Do zgarnięcia jest 1000 zł + rabaty na nasze dowolne usługi.

https://www.facebook.com/Agroexpertolsztyn/photos/a.1523467551281578/2475606142734376/

 

Poniżej regulamin konkursu.

Regulamin Konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Agroexpert Sp. z o. o. (zwana dalej „Organizatorem”).
  2. Fundatorem nagród jest Organizator.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
  5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
  6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na fanpage www.facebook.com/Agroexpert / (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: spełni warunki uwzględnione w poście konkursowym z wyłączeniem pracowników firmy.

§ 3. NAGRODA

  1. Główna nagroda w Konkursie: 1000 zł.
  2. Dwie nagrody dodatkowe: II miejsce rabat 500 zł na dowolną usługę Agroexpert, III miejsce rabat 300 zł na dowolną usługę Agroexpert.
  3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Komisja Konkursowa.
  4. Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej na fanpage Agroexpert..

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego i innych niezbędnych do przekazania nagrody.
  2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 6. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Agroexpert. Konkurs trwa od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 22.03.2021 r. do godz. 15:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23.03.2021r. na profilu Organizatora.
  2. Zadaniem Uczestnika jest spełnienie warunków które są określone w poście.
  3. Spośród uczestników nagrodę główną wygrywa jedna osoba, która spełnią warunki oraz zostanie wybrane przez powołane jury. Przyznane zostaną także II i III miejsce.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
  2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
  3. Konkurs nie jest grą losową i nie podlega pod regulację ustawy o grach hazardowych.