Kompleksowe wsparcie

PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ

Rolnicy korzystający z wsparcia PROW 2014-2020 w ramach działań inwestycyjnych takich jak np. „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” itp. zobowiązani są do prowadzenia w gospodarstwie rolnym uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów. Beneficjenci tych działań mają obowiązek prowadzenia ewidencji pod rygorem zastosowania sankcji. Rolnicy korzystających z premii po dniu doręczenia decyzji powinni prowadzić ją przez 5 lat licząc od dnia wypłaty pierwszej raty premii, pozostali korzystający z refundacji przez 5 lat od przyznania pomocy (tj. podpisania umowy).

Oferujemy Państwu prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami ARiMR.

Zapraszamy do współpracy.


 

DYSTRYBUCJA TABLIC INFORMACYJNYCH PROW 2014-2020

Rolnicy korzystający z wsparcia PROW 2014-2020 w ramach działań inwestycyjnych zobowiązani są do umieszczenia w

gospodarstwie rolnym tablicy informującej o uzyskanym wsparciu unijnym.

Oferujemy sprzedaż tablic informacyjnych zgodnych z obowiązującymi wytycznymi unijnymi. Tablica wykonana jest na płycie PCV o wymiarach

120 x 80 cm i grubości 3 mm, zgodnie z wymogami ARiMR i najnowszą księgą wizualizacji znaku, opublikowaną przez Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydruk o podwyższonej odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne charakteryzuje się wysoką jakością i czytelnością.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.


 

PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH

Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent wsparcia inwestycyjnego w ramach PROW 2014-2020 ma obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru dostawców/wykonawców w zakresie każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego wartość przekracza 20 tys. zł netto.

Dla beneficjentów działań inwestycyjnych PROW 2014-2020 oferujemy:

 • rzetelne przygotowanie treści zapytania ofertowego zakresu inwestycji
 • dokonanie oceny nadesłanych ofert
 • przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy/dostawcy, tj. protokół przeprowadzonego postępowania, informację o wyborze itd.
 • przygotowanie dokumentacji związanej z rozliczeniem inwestycji.

 

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW PODDZIAŁAŃ PROW 2014-2020

Nasza firma w zakresie swojej działalności posiada m.in. działalność szkoleniową oraz wykwalifikowaną kadrę w odniesieniu do tematyki prowadzonych szkoleń, w tym doradców i ekspertów z listy prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania szkoleń poszerzających wiedzę rolników oraz potrzebnych, m.in. przy realizacji działania „Premia dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Współpracujemy z Instytucjami umożliwiającymi przeprowadzanie szkoleń dotyczących produkcji rolnej w dowolnym zakresie.


 

ANALIZY GLEBOWE I PLANY NAWOZOWE

Zajmujemy się pobieraniem próbek glebowych w celu poznania odczynu zasobności gleby i określenia wielkości dawek nawożenia głównie makroelementami 
tj.: azot, potas, fosfor i magnez oraz w zależności od potrzeb rolnika mikroelementami. Na podstawie wyników analiz możemy opracować dla Państwa plan nawozowy.
Czynność ta jest bardzo istotna, ponieważ odpowiednie nawożenie roślin ma wpływ zarówno, na jakość jak i wielkości plonów, a także pozytywnie 
oddziaływuje na środowisko.

Posiadamy doświadczenie przy pobieraniu gleby do analiz. Współpracujemy ze Stacją Chemiczno-Rolniczą w Olsztynie.


 

POMIARY PÓL/DZIAŁEK

Nasza firma oferuje pomiary pól, działek rolnych podawanych we wnioskach obszarowych metodą GPS.

Współpracujemy z uprawnionymi geodetami.


 

DYSTRYBUCJA

Zajmujemy dystrybucją środków dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, tj. nawozów doglebowych, nawozów dolistnych oraz aktywatorów odporności.

Wszystkie produkty posiadają certyfikat IUNG – Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Zajmujemy się także pośrednictwem w zakupie materiału siewnego – zarówno konwencjonalnego, jak i ekologicznego. Ponadto pośredniczymy w sprzedaży ekologicznych produktów pozyskanych z własnego gospodarstwa rolnego.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania aktualnej oferty.


 

WSPARCIE W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Oferujemy:

 • wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją zwierząt oraz innych zdarzeń
 • prowadzenie księgi rejestracji zwierząt
 • znakowanie zwierząt – możliwość zamówienia u nas kolczyków i kolczykownic.

 

UBEZPIECZENIA

Udzielamy konsultacji i pomagamy w ramach ubezpieczeń gospodarstw rolnych, które są obecnie niezbędnym elementem zabezpieczającym gospodarstwo przed 
różnymi zdarzeniami losowymi.

Ubezpieczenia dotyczą:

 • upraw
 • maszyn, urządzeń rolniczych
 • budynków wchodzących w skład gospodarstwa

Posiadamy uprawnienia agenta ubezpieczeniowego. Współpracujemy z PZU.


 

ZWROT ZA MATERIAŁ SIEWNY

Zajmujemy się wypełnianiem wniosków w zakresie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego, kategorii elitarny lub kwalifikowany.


 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Prowadzimy doradztwo oraz wypełniamy dokumentacje w zakresie stosowania w gospodarstwie środków ochrony roślin.

Prowadzimy szkolenia potwierdzające wiedzę nt. ŚOR niezbędną w procesie zakupu, stosowania środków ochrony roślin. Wydajemy zaświadczenie w w/w zakresie.

Posiadamy uprawnienia dot. Integrowanej Produkcji i Ochrony Roślin.


 

DORADZTWO PRAWNE

Firma Agroexpert współpracuje z Bartosz – Burdiak Kancelarią Radców Prawnych - kancelarią świadczącą profesjonalne usługi pomocy prawnej
dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Kancelaria ta specjalizuje się również w obsłudze klientów
indywidualnych oraz biznesowych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych odnoszących się
do dotacji unijnych oraz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
Celem zapoznania się z usługami Kancelarii zapraszamy na stronę:
www.kancelariaburdiak.pl


 

PROWADZENIE REJESTRÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Wypełniamy kompleksowo wszystkie rejestry, które rolnik prowadzi w gospodarstwie, m.in.:

 • rejestr zabiegów agrotechnicznych
 • rejestr zabiegów agrotechnicznych na gruntach znajdujących się na Obszarach Szczególnie Narażonych
 • rejestr produkcji zwierzęcej – sposób żywienia, leczenia/zabiegów pielęgnacyjnych, sprzedaży/padnięcia zwierzęcia
 • rejestr średniorocznej obsady zwierząt
 • rejestr prowadzenia pasieki
 • rejestr sprzedaży produktów wytworzonych ekologicznymi metodami produkcji
 • rejestr stosowania środków ochrony roślin
 • rejestr nawożenia
 • rejestr czyszczenia maszyn
 • rejestr reklamacji składanych i otrzymywanych.
Zainteresowany?
skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do naszego eksperta
by dowiedzieć się więcej: